top of page
Sąd
Sąd

Prawo pracy Warszawa

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie prawa pracy w Warszawie oraz w innych miastach. Nasi radcy prawni i adwokaci świadczą obsługę prawną zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Jako doświadczeni adwokaci od prawa pracy zajmujemy się odszkodowaniami z tytułu naruszeń praw pracowniczych, sporządzamy pisma oraz zastępujemy w postępowaniu sądowym.

Prawnik Prawo pracy - oferta pomocy prawnej

 

W ramach świadczenia pomocy prawnej w zakresie prawa pracy oferujemy m.in.:

 • opracowanie pakietu dokumentów niezbędnych do zatrudnienia pracownika,

 • redagowanie  kompletu regulaminów wewnętrznych dostosowanych do potrzeb danego pracodawcy,

 • audytowanie dokumentów wewnętrznych,

 • pomoc w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników,

 • przygotowanie zakładu pracy lub jego części do przejścia do nowego pracodawcy oraz przeprowadzenie tego procesu,

 • kompleksowe wsparcie w procesie negocjacji ze związkami zawodowymi i w sporach pracowniczych,

 • postępowania kryzysowe, a w szczególności przeprowadzanie postępowań wewnętrznych w dotyczących mobbingu, dyskryminacji oraz nadużyć pracowników (również ze wsparciem psychologicznym),

 • prowadzenie sporów sądowych z pracownikami,

 • przygotowanie i przeprowadzanie zwolnień grupowych (również ze wsparciem psychologicznym),

 • pomoc w przygotowaniu efektywnych systemów wynagradzania,

 • wsparcie we wdrożeniu PPK – pracowniczych planów kapitałowych,

 • bieżące monitorowanie orzecznictwa i zmian w prawie oraz opracowanie alertów prawnych.

Prawo pracy Warszawa - sprawy o odszkodowanie za naruszenie przepisów

Radcy prawni i adwokaci od prawa pracy w naszej Kancelarii prowadzą sprawy o odszkodowanie z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy. Nasz zespół podejmuje się reprezentacji pracowników w postępowaniach sądowych m.in. w sprawach o odszkodowanie: 

 • za naruszenie zasady równego traktowania, 

 • z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, 

 • z tytułu uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, 

 • z tytułu naruszenia obowiązków przez pracodawcę wobec pracownika. 

Pomagamy również pracownikom, którzy doznali mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązali umowę o pracę, gdyż mają oni także prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Jako doświadczeni prawnicy od prawa pracy w Warszawie reprezentujemy pracodawców w sprawach o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

Adwokat od prawa pracy - niewydanie w terminie świadectwa pracy

Prawnik od prawa pracy w wielu przypadkach jest nieocenionym wsparciem. Jedną z takich sytuacji jest niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę. Należne odszkodowanie z tego tytułu w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni, łatwiej jest wyegzekwować wraz z pomocą prawną.

 

Prawnik od prawa pracy - dyskryminacja i nierówne traktowanie

Zasada równego traktowania w pracy stanowi, że każdemu pracownikowi, bez względu na płeć, przysługują równe prawa z tytułu wykonywania pracy. Objawia się to w szczególności w prawie do równego wynagradzania za wykonywanie tej samej pracy. Prawo pracy zabrania stosowania w pracy jakiejkolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośredniej lub pośredniej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nasi prawnicy od prawa pracy w Warszawie mają duże doświadczenie w zakresie uzyskiwania odszkodowania za dyskryminacje lub nierówne traktowanie. Oczywiście zapewniamy pełną dyskrecję i zrozumienie.

Prawo pracy Warszawa - kompleksowa obsługa prawna pracodawców

Dobre relacje z pracownikami są kluczem do sukcesu każdej firmy, dlatego też zapewniamy pracodawcom niezbędną pomoc prawną w zakresie Prawa pracy, w tym HR oraz compliance. Proponowane przez naszą Kancelarię prawną rozwiązania obejmują wszystkie istotne elementy powierzanej nam sprawy. Bierzemy pod uwagę także przepisy podatkowe, korporacyjne i prawo konkurencji, współpracując w tym zakresie z kolegami z innych zespołów, gdyż doskonale wiemy, że problemy prawne dotyczące stosunków zatrudnienia należy rozwiązywać w powiązaniu z przepisami regulującymi inne aspekty działalności przedsiębiorców. Reasumując, zajmujemy się kompleksową obsługą prawną pracodawców wobec roszczeń pracowniczych m.in. nasi prawnicy prawa pracy w Warszawie prowadzą sprawy o odszkodowanie od pracowników na rzecz pracodawcy. 

Nasza Kancelaria prawna w Warszawie świadczy także inne usługi, w tym:

Upadłość konsumencka Warszawa

Obsługa prawna Warszawa

Wave

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kancelaria obsługuje osoby fizyczne, przedsiębiorców, małe i średnie firmy oraz organy administracji publicznej. To co nas wyróżnia to empatia, zrozumienie i probiznesowe podejście.

Praktyka:

 • Prawo cywilne

 • Prawo pracy

 • Prawo gospodarcze

 • Upadłość konsumencka

 • Obsługa firm

 • Prawo administracyjne

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Ochrona danych osobowych (RODO)

 • Legislacja

 • Spory sądowe i administracyjne

projekt witryny1.png
bottom of page