Sąd
Sąd

Prawnicy Prawo pracy Warszawa

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie Prawa pracy. Nasi radcy prawni i adwokaci świadczą obsługę prawną zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Zajmujemy się odszkodowaniami z tytułu naruszeń Praw pracowniczych, sporządzamy pisma, oraz zastępujemy w postępowaniu sądowym.

W ramach świadczenia pomocy prawnej w zakresie Prawa pracy oferujemy, w szczególności:

 • opracowanie pakietu dokumentów niezbędnych do zatrudnienia pracownika,

 • redagowanie  kompletu regulaminów wewnętrznych dostosowanych do potrzeb danego pracodawcy,

 • audytowanie dokumentów wewnętrznych,

 • pomoc w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników,

 • przygotowanie zakładu pracy lub jego części do przejścia do nowego pracodawcy oraz przeprowadzenie tego procesu,

 • kompleksowe wsparcie w procesie negocjacji ze związkami zawodowymi i w sporach pracowniczych,

 • postępowania kryzysowe, a w szczególności przeprowadzanie postępowań wewnętrznych w dotyczących mobbingu, dyskryminacji oraz nadużyć pracowników (również ze wsparciem psychologicznym),

 • prowadzenie sporów sądowych z pracownikami,

 • przygotowanie i przeprowadzanie zwolnień grupowych (również ze wsparciem psychologicznym),

 • pomoc w przygotowaniu efektywnych systemów wynagradzania,

 • wsparcie we wdrożeniu PPK – pracowniczych planów kapitałowych,

 • bieżące monitorowanie orzecznictwa i zmian w prawie oraz opracowanie alertów prawnych.

SPRAWY O ODSZKODOWANIE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY

Radcy prawni i adwokaci Kancelarii prowadzą sprawy o odszkodowanie  z tytułu naruszenia przepisów Prawa pracy. Kancelaria reprezentuje w postępowaniach sądowych w sprawach o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania, o odszkodowanie z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, o odszkodowania z tytułu uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o odszkodowanie z tytułu naruszenia obowiązków przez pracodawcę wobec pracownika. Reprezentujemy pracodawców w sprawach o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pomagamy pracownikom, którzy doznali mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązali umowę o pracę, gdyż mają prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania.

2

ODSZKODOWANIE ZA NIEWYDANIE LUB NIE WYDANIE W TERMINIE ŚWIADECTWA PRACY

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania za nie wydanie świadectwa pracy lub nie wydanie świadectwa pracy w terminie. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie z tytułu nie wydania świadectwa pracy lub nie wydania świadectwa pracy w terminie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

3

PRAWNICY OD DYSKRYMINACJI I NIERÓWNEGO TRAKTOWANIE

Zasada równego traktowania w pracy stanowi, że każdemu pracownikowi, bez względu na płeć przysługują równe prawa z tytułu wykonywania pracy. Objawia się to w szczególności w prawie do równego wynagradzania za wykonywanie tej samej pracy. Nadto, Prawo pracy zabrania stosowania w pracy jakiejkolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośredniej lub pośredniej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w Prawie pracy. Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące dyskryminacji i nierównego traktowania w pracy. Reprezentujemy przed sądem w celu uzyskania odszkodowania za dyskryminacje lub nierówne traktowanie. Zapewniamy pełną dyskrecje i zrozumienie.

4

OBSŁUGA PRAWNA PRACODAWCÓW

Dobre relacje z pracownikami są kluczem do sukcesu każdej firmy, toteż zapewniamy pracodawcom niezbędną pomoc prawną w zakresie Prawa pracy, w tym HR oraz compliance. Proponowane przez naszą Kancelarię prawną rozwiązania obejmują wszystkie istotne elementy powierzanej nam sprawy. Bierzemy pod uwagę także przepisy podatkowekorporacyjne i prawo konkurencji, współpracując przy tym z kolegami z innych zespołów w naszej kancelarii. Wiemy, że problemy prawne dotyczące stosunków zatrudnienia należy rozwiązywać w powiązaniu z przepisami regulującymi inne aspekty działalności przedsiębiorców. Reasumując zajmujemy się obsługą prawną pracodawców wobec roszczeń pracowniczych. Prowadzimy sprawy o odszkodowanie od pracowników na rzecz pracodawcy.

Wave

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

6H1A5959 copy 2_edited_edited_edited_edited.jpg

Kancelaria obsługuje osoby fizyczne, przedsiębiorców, małe i średnie firmy oraz organy administracji publicznej. To co nas wyróżnia to empatia, zrozumienie i probiznesowe podejście.

Praktyka:

 • Prawo cywilne

 • Prawo pracy

 • Prawo gospodarcze

 • Upadłość konsumencka

 • Obsługa firm

 • Prawo administracyjne

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Ochrona danych osobowych (RODO)

 • Legislacja

 • Spory sądowe i administracyjne