top of page

Polityka prywatności w Kancelarii

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO - informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Januszewski, ul. Jana Ciszewskiego 5 lok. 3, 02-777 Warszawa dalej jako "Administrator".
2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na ww. adres naszej siedziby
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji umowy, której jesteś stroną, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązków prawnych Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy obrony praw , dochodzenia lub ustalenia roszczeń ( które to czynności stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora).
4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy oraz w celu wykonania obowiązków prawnych administratora oraz obrony praw, dochodzenia i ustalenia roszczeń.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przedawnienia wynikających z umowy roszczeń jednak nie krócej, niż 6 lat od dnia rozwiązania/ wykonania Umowy (co wynika z obowiązujących przepisów podatkowych).
7. Administrator może przekazać Twoje dane podmiotom które są podwykonawcami współpracującymi z Administratorem przy realizacji umowy, a w szczególności: obsłudze księgowej, informatycznej, firmom kurierskim.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz , iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
bottom of page