top of page

Praca zdalna, praca poza siedzibą pracodawcy.
W dobie obecnych rozwiązań technologicznych oraz istniejących chorób zakaźnych (COVID-19), coraz więcej pracowników decyduje się na pracę zdalną. Na czym polega praca zdalna oraz kiedy praca zdalna przysługuje pracownikowi, można dowiedzieć się z poniższego artykułu. W świetle przepisów art. 22 Kodeksu pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatem to pracodawca decyduje o miejscu wykonywania pracy. Umowa o pracę powinna określać miejsce wykonywania pracy (art. 29 Kodeksu pracy). Nie bez znaczenia pozostaje przepis art. 775 Kodeksu pracy dotyczący przysługującej pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej za wykonywanie zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Pamiętać, jednak należy, że przepis ten dotyczy sytuacji pojedynczych wyjazdów i delegacji pracownika, a nie okresowego świadczenia pracy poza stałym miejscem pracy tj. w domu.

Natomiast, wychodząc naprzeciw luce prawnej, w zakresie pracy zdalnej, Prawodawca w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodał pracodawcom nowe uprawnienie.

Tym nowym prawem (art. 3 ustawy) jest możliwość wydania swoim pracownikom polecenia wykonywania pracy zdalnej. Zatem, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Wykonywanie tej pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. Na uwagę zasługuje, że narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Również w waszych domach o higienę i bezpieczeństwo miejsca pracy dba Wasz pracodawca. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W wypadku polecenia pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu wydanym przez swojego pracodawcę. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

25 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page